Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Έλεγχος ΑΦΜ και ΑΜΚΑ μέσω του ika.grΤο ΙΚΑ ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ika.gr ειδική υπηρεσία (εφαρμογή) για τη διευκόλυνση όλων των συνταξιούχων που δεν εμφανίζεται να διαθέτουν είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ.
Με την εφαρμογή αυτή του ika.gr οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να πληροφορούνται εάν χρειάζεται να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ ή και τον ΑΦΜ στο Υποκατάστημά τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι που θα κοπεί η σύνταξη τους στις 11/04/2013

Με εγκυκλιο του το ΙΚΑ καθορίζει την διαδικασία που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι που δεν διαθέτουν σωστό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και η σύνταξη τους  θα κοπεί στις 11/4/2013 .Συγκεκριμένα η εγκυκλιος αναφέρει τα δικαιολογητικά και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι εφόσον διαπιστώσουν οτι κόπηκε η σύνταξη τους λογω λάθους ή έλλειψης ΑΦΜ η ΑΜΚΑ .
Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΙΚΑ με τα δικαιολογητικά και την διαδικασία:
Αναστολή καταβολής συντάξεων που δεν εμφανίζουν Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής τους.
Στους συνταξιούχους αυτούς η σύνταξη θα επαναχορηγηθεί μετά την προσκόμιση των στοιχείων που πιστοποιούν τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους.
Η διαδικασία αυτή θα διενεργηθεί ως εξής:
α) Οι συνταξιούχοι/επιδοματούχοι του Ιδρύματος, των οποίων η σύνταξη ανεστάλη, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση και τη δήλωση των στοιχείων αυτών στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιο για την πληρωμή τους, με βάση τον τόπο κατοικίας τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
-αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς) - απαραιτήτως τα πρωτότυπα και όχι επικυρωμένα αντίγραφα
-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (ή αντίγραφο που συνοδεύεται από το πρωτότυπο), όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., ή Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
-Βεβαίωση Απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. (από τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. των αρμόδιων Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από Κ.Ε.Π.) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον Α.Μ.Κ.Α. (π.χ., βιβλιάριο υγείας)
β) Στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αδυνατούν να ανταποκριθούν αυτοπροσώπως, μπορούν να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο με ειδική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσει και τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς). Επίσης, η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω του νόμιμου πληρεξουσίου, εφ’ όσον πρόκειται για γενική πληρεξουσιότητα, που στην ουσία περιλαμβάνει και τη συγκεκριμένη διαδικασία, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά.
Στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων, η διαδικασία θα γίνεται από γονέα, κηδεμόνα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, και τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς). Εάν το τέκνο δεν διαθέτει αστυνομική ταυτότητα, θα γίνεται δεκτό το βιβλιάριο υγείας του.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής η διαδικασία θα γίνεται μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους (προσωρινού διαχειριστή, με Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας (ΕΚΗ) ή δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, με απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσει και τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς).
Στις περιπτώσεις που προσκομίζεται ειδική εξουσιοδότηση (ή πληρεξούσιο που δεν περιλαμβάνει και το δικαίωμα είσπραξης παροχών), θα πρέπει να εξουσιοδοτείται νομίμως ο εκπρόσωπος και για την είσπραξη των συντάξεων που έχουν ανασταλεί, εφ’ όσον το επιθυμεί ο δικαιούχος.
Οι συνταξιούχοι που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό θα ενημερωθούν από τις Πρεσβείες και οι σχετικές διαδικασίες θα καθοριστούν λεπτομερώς με νεώτερες οδηγίες.
Γ. Συνταξιούχοι που δεν διαθέτουν είτε Α.Μ.Κ.Α. είτε Α.Φ.Μ.
Όσοι συνταξιούχοι δεν διαθέτουν είτε Α.Μ.Κ.Α. είτε Α.Φ.Μ. υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά της παρ. Β2 του παρόντος (αστυνομική ταυτότητα, εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση ΑΜΚΑ) στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους μέχρι και την Παρασκευή 5/4/2013, προκειμένου να μην ανασταλεί ή καταβολή της σύνταξής τους μηνός Μαΐου (στις 29/4/2013).
Και στην κατηγορία αυτή είναι επιτρεπτή η διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών και η είσπραξη συντάξεων μέσω εκπροσώπου στην περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, έτσι όπως περιγράφεται στην ανωτέρω ενότητα Β2β.
Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω ημερομηνία, θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης και θα επαναχορηγηθεί μετά την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων στο αρμόδιο με βάση την κατοικία Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δ. Υπηρεσιακές ενέργειες
Από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) ειδική υπηρεσία (εφαρμογή) για τη διευκόλυνση όλων των συνταξιούχων που δεν εμφανίζεται να διαθέτουν είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ. Με την εφαρμογή αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να πληροφορούνται εάν χρειάζεται να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ ή και τον ΑΦΜ στο Υποκατάστημά τους.
Ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναρτήσει σε εμφανές σημείο (στην είσοδο του Υποκαταστήματος ή και στην είσοδο του Τμήματος Πληρωμών Συντάξεων) τη λίστα με τα ονόματα των συνταξιούχων που οφείλουν να δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Η λίστα αυτή θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά Υποκατάστημα. Το αργότερο μέχρι αύριο Τετάρτη 27/3/2013 θα έχουν αναρτηθεί κατά προτεραιότητα οι λίστες με τα ονόματα των συνταξιούχων οι οποίοι ανήκουν στα Υποκαταστήματα με τους περισσότερους συνταξιούχους χωρίς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα Υποκαταστήματα.
2. Επίσης, ο Διευθυντής θα πρέπει να ορίσει τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που θα αναλάβουν την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων. Κατ’ αρχήν, οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να τους πληροφορούν εάν οφείλουν να καταθέσουν τα στοιχεία πιστοποίησης του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους. Σχετική ενημέρωση θα υπάρχει σε κάθε υποκατάστημα με τη λίστα των ονομάτων που θα έχει αποστείλει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι προσέρχονται στις υπηρεσίες σας πριν από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι εφικτή η οριστικοποίηση της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητείτε από τους συνταξιούχους να σας καταθέτουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με την πληροφορία ότι θα πρέπει να επανέλθουν για την πληρωμή τους από το Υποκατάστημα (εφ’ όσον τελικά διαπιστωθεί ότι ανήκουν στις ομάδες των συνταξιούχων χωρίς ΑΜΚΑ ή και ΑΦΜ).
3. Στη συνέχεια, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη αυτών των στοιχείων, θα γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σε ειδική οθόνη του Ο.Π.Σ. (στην οποία θα περιλαμβάνονται οδηγίες χειρισμού του συγκεκριμένου συστήματος).
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τους ενεργούς συνταξιούχους κατά το μήνα Μάρτιο 2013 με ελλείποντα στοιχεία (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υπαλλήλων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Α.Μ.Κ.Α. ή και του Α.Φ.Μ. από συνταξιούχους λόγω θανάτου, ώστε στις περιπτώσεις αυτές να συμπληρώνεται με προσοχή και η αναλυτική ημερομηνία γέννησης του συνταξιούχου, όπως εμφανίζεται στο αντίστοιχο δικαιολογητικό (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο-μόνο για αλλοδαπούς) και να κρατείται αντίγραφό του (φωτοτυπία).
Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στην οθόνη, θα είναι επιτρεπτή η έκδοση εντολής πληρωμής.
Ειδικά για τους συνταξιούχους που δεν θα πιστωθεί η σύνταξή τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό στις 28.3.2013 (επειδή δεν εμφανίζονται ΑΜΚΑ και ΑΦΜ), θα είναι εφικτή η πληρωμή τους από το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους από την Παρασκευή 29.3.2013 και μετά και εφ’ όσον βεβαίως προσκομίσουν τα ελλείποντα στοιχεία.
Τόσο η σύνταξη μηνός Απρίλιου- που δεν καταβλήθηκε λόγω αναστολής- όσο και οι επόμενες (που αφορούν συνολικά τρεις μήνες) (μέχρι την ημερομηνία επαναφοράς τους από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) θα προκαταβάλλονται με χειρόγραφη διαδικασία από το Υποκατάστημα αυθημερόν, κατά την ημερομηνία δήλωσης του Α.Μ.Κ.Α. ή και Α.Φ.Μ. του συνταξιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, με τα ποσά που αναφέρονται στις οθόνες Ο.Π.Σ. Τα ποσά αυτά αφορούν προκαταβολή, και δεν συμπίπτουν με τα ποσά που θα εδικαιούτο να εισπράξει τους αντίστοιχους μήνες ο συνταξιούχος εάν πληρωνόταν στον τραπεζικό του λογαριασμό, βασίζονται δε στο καθαρό τακτικό ποσό του προηγούμενου ενεργού μήνα πληρωμής, χωρίς αναδρομικά, επί τους μήνες που πρέπει να προκαταβληθούν, λαμβάνοντας υπ’ όψη τυχόν λήξη μέσα στο συγκεκριμένο τρίμηνο.
Για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που τυχόν βρίσκονται στην Ελλάδα και προσέρχονται για την κατάθεση των στοιχείων πιστοποίησης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, καθώς και για τα ειδικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν θα ακολουθήσουν οδηγίες με μεταγενέστερο Γενικό Έγγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια γίνονται για ενημέρωση των αναγνωστών μας. Η ευθύνη των σχολίων, αστική και ποινική, βαρύνει τους σχολιαστές.